“The Guardian”: powrót do rywalizacji jądrowej między Rosją a USA?
By admin On 5 Sty, 2015 At 08:12 PM | Categorized As Polityka-Świat, Polityka-USA | With 0 Comments
“Relacje między Rosją a USA mogą powrócić do tych znanych z czasów zimnej wojny” – przestrzega “The Guardian”. Napięcie między tymi krajami coraz bardziej rośnie. Amerykanie są niezadowoleni ostatnimi próbami nowej rosyjskiej rakiety. “Zbrojenie się tych dwóch państw może doprowadzić do powrotu rywalizacji jądrowej” – czytamy dalej.

Zbrojenia“Ostatnie wojskowe działania Rosji potęgują napięcie w USA. Rosyjskie media tylko podgrzewają atmosferę. W listopadzie ukazał się tam tekst, w którym chwalona jest rosyjska wyższość nad Zachodem, szczególnie w sprawach związanych z bronią jądrową” – pisze “The Guardian”.

Sytuacja jest napięta. Jak zauważa brytyjska gazeta, związane jest to z coraz bardziej odważnymi patrolami rosyjskich okrętów podwodnych. “Może to doprowadzić do tego zakończenia ery kontrolowanych zbrojeń i przywrócenie niebezpiecznej rywalizacji jądrowej. I to między dwoma krajami, które dysponują dominującymi arsenałami jądrowymi na świecie” – czytamy w dzienniku.

Wzrost napięcia wynika z amerykańskich gróźb działań odwetowych na działania Rosji. “Waszyngton uważa, że Rosja narusza jeden z najważniejszych traktatów rozbrojeniowych zimnej wojny. Dlatego USA rozważają możliwość rozmieszczenia w Europie swoich rakiet” – wynika z artykułu.

“W drugi dzień świąt wojsko USA uruchomiło pierwszą z dwóch eksperymentalnych akcji w Waszyngtonie. Nad stolicą uruchomiono system znany jako JLENS, który przeznaczony jest do wykrywania nadlatujących rakiet. Związane jest to z groźbą ataku rosyjskich okrętów podwodnych. W świetle agresywnej retoryki Moskwy i wygaśnięcia ograniczeń traktatowych, istnieje niepewność w USA, czy rakiety będą przenosić ładunki nuklearne” – czytamy dalej.

Ju­lian Bor­ger – autor ar­ty­ku­łu, wska­zu­je, że “licz­ba stra­te­gicz­nych gło­wic ją­dro­wych w USA i Rosji zwięk­szy­ła się w ze­szłym roku. Oba kraje wy­da­ły wiele mi­liar­dów do­la­rów na mo­der­ni­za­cję swo­ich ar­se­na­łów. W związ­ku z wojną na Ukra­inie oraz wa­ha­nia­mi go­spo­dar­ki ro­syj­skiej Wła­di­mir Putin kła­dzie coraz więk­szy na­cisk na broń ją­dro­wą”.

W li­sto­pa­dzie w ro­syj­skiej pra­sie po­ja­wił się ar­ty­kuł, który zo­stał za­ty­tu­ło­wa­ny “Ro­sja­nie przy­go­to­wu­ją nie­spo­dzian­kę nu­kle­ar­ną dla NATO”. W ma­te­ria­le chwa­lo­na jest ro­syj­ska wyż­szość nad Za­cho­dem, szcze­gól­nie w broni ją­dro­wej.

Putin: doktryna wojskowa Rosji “pozostaje czysto obronna”

Dok­try­na mi­li­tar­na Rosji “po­zo­sta­je czy­sto obron­na” – oświad­czył koń­cem grud­nia pre­zy­dent Wła­di­mir Putin, po­mi­mo – jak to ujął – wzmo­żo­nej ak­tyw­no­ści NATO w Eu­ro­pie Wschod­niej, w po­bli­żu ro­syj­skich gra­nic.

– Bę­dzie­my w spo­sób sta­now­czy i kon­se­kwent­ny bro­nić na­sze­go bez­pie­czeń­stwa – po­wie­dział Putin na spo­tka­niu w ro­syj­skim mi­ni­ster­stwie obro­ny z naj­wyż­szą kadrą do­wód­czą.

Za­po­wie­dział, że Rosja bę­dzie kon­ty­nu­owa­ła swój am­bit­ny pro­gram mo­der­ni­za­cji sił zbroj­nych, ze szcze­gól­nym na­ci­skiem na stra­te­gicz­ne woj­ska nu­kle­ar­ne. Putin pod­kre­ślił, że siły nu­kle­ar­ne są “waż­nym czyn­ni­kiem w utrzy­ma­niu rów­no­wa­gi glo­bal­nej” do­da­jąc, że “sku­tecz­nie wy­klu­cza­ją one moż­li­wość agre­sji na dużą skalę prze­ciw­ko Rosji”.

Ro­syj­ski przy­wód­ca po­in­for­mo­wał, że woj­sko ma otrzy­mać w naj­bliż­szym cza­sie 50 no­wych mię­dzy­kon­ty­nen­tal­nych ra­kiet ba­li­stycz­nych, znacz­nie wię­cej niż w la­tach po­przed­nich.

Sto­sun­ki na linii Ro­sja-Za­chód są naj­gor­sze od za­koń­cze­nia zim­nej wojny w związ­ku z kry­zy­sem na Ukra­inie. Ogrom­ne na­kła­dy na woj­sko nie usta­ją w Rosji po­mi­mo pro­ble­mów go­spo­dar­czych spo­wo­do­wa­nych za­chod­ni­mi sank­cji w związ­ku z rolą Mo­skwy w kon­flik­cie ukra­iń­skim i za­ła­ma­niem cen ropy naf­to­wej na świa­to­wych ryn­kach. Gwał­tow­ny spa­dek war­to­ści rubla w tym ty­go­dniu pod­sy­cił obawy do­ty­czą­ce wy­so­kiej in­fla­cji i kry­zy­su fi­nan­so­we­go.

Ro­syj­ski pre­zy­dent na piąt­ko­wym spo­tka­niu z do­wódz­twem sił zbroj­nych za­żą­dał, aby “okrę­ty pod­wod­ne nie stały w do­kach”, a ba­te­rie ra­kie­to­we były “od­po­wied­nio kon­ser­wo­wa­ne” – po­da­je agen­cja TASS.

– Mu­si­my zor­ga­ni­zo­wać współ­dzia­ła­nie prze­my­słu i sił zbroj­nych w za­kre­sie opa­no­wy­wa­nia no­we­go sprzę­tu, ter­mi­no­we­go wpro­wa­dza­nia go do eks­plo­ata­cji i prze­ka­zy­wa­nia jed­nost­kom woj­sko­wym – po­wie­dział Putin. – W tym celu trze­ba oczy­wi­ście w spo­sób wła­ści­wy i przy jak naj­mniej­szych na­kła­dach przy­go­to­wać in­fra­struk­tu­rę i kadry. Nie mo­że­my go­dzić się na to, aby jed­nost­ki ma­ry­nar­ki wo­jen­nej stały bez­czyn­nie i po­chła­nia­ły je­dy­nie środ­ki na kon­ser­wa­cję – za­zna­czył.

Jak dodał Putin, do­ty­czy to nie tylko jed­no­stek pły­wa­ją­cych, ale także lot­nic­twa i wszyst­kich in­nych sys­te­mów obron­nych. – Jest rze­czą nie­do­pusz­czal­ną i prze­ja­wem nie­go­spo­dar­no­ści, gdy naj­no­wo­cze­śniej­sze sys­te­my ra­kie­to­we, któ­ry­mi słusz­nie się szczy­ci­my i które wcho­dzą na uzbro­je­nie wojsk lą­do­wych, były nie­wła­ści­wie kon­ser­wo­wa­ne – oce­nił szef ro­syj­skie­go pań­stwa. We­dług niego, jest jesz­cze wiele do zro­bie­nia w tej kwe­stii.

About -

comment closed